Choď na obsah Choď na menu
 


Ocenenie - Nápad roka 2010

30. 11. 2010

Návrh na ocenenie

 „Dobrý nápad“

 

Navrhuje na ocenenie „Dobrý nápad“ cyklické podujatie pod názvom „Prevencia“:

Organizátorom podujatia je Centrum voľného času Relax, so sídlom Ul. F. Nádaždyho č.2 v Handlovej, ktoré celý projekt pripravilo a zabezpečuje v spolupráci s Mestskou políciou a Mestským kynologickým klubom v Handlovej.

Termín uskutočnenia podujatia: 28.4.,2.5. a 24.6. 2010.

Počet účastníkov na podujatí: 342 detí a 24 dospelých.

Odôvodnenie návrhu:

Najzávažnejším dôvodom predloženia uvedeného projektu na ocenenie je jeho výsostne aktuálne zameranie, ktoré spočíva v plnení nasledovných cieľov:

- zvýšiť odborné povedomie a záujem detí a mládeže v riešení závažných životných situácií v oblasti prevencie negatívnych spoločenských javov

- šíriť informácie v oblasti prevencie, aktivizovať mladých a predísť negatívnym dopadom ich nesprávneho konania a zároveň tak znížiť alarmujúce čísla v štatistikách.

Obsahom projektu sú pestré prednášky a praktické ukážky v týchto oblastiach:

kriminalita mládeže, drogové závislosti, doprava, ako sa správať ku psíkom, obchod s bielym mäsom, sexuálne zneužívanie detí a šikanovanie.

Projekt je určený žiakom všetkých materských, základných a stredných škôl v meste a v spádových obciach Handlovského mikroregiónu.

Kontaktná osoba: Beata Deliová, vedúca oddelenia mládeže a prevencie drogových závislostí CVČ Relax, č.t. 046/5475 377, resp. mob. 0918 525 034.

 

Spracovala: Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ Relax Handlová

 

Štatút ocenenia mesta Handlová za mimoškolskú činnosť

„Dobrý nápad“

                                                                                                       

 Článok 1.

 1. Oficiálny názov ocenenia je Cena mesta Handlová za mimoškolskú činnosť s deťmi a mládežou „Dobrý nápad“. Skrátený názov ocenenia je „Dobrý nápad“.

 2. Cena „Dobrý nápad“ je ocenenie mesta Handlová za organizáciu zaujímavých podujatí a aktivít pre deti a mládež.

 3. Cenu udeľuje mesto Handlová pri príležitosti Medzinárodného týždňa vzdelávania.

 4. Návrhy na udelenie ceny sa podávajú písomne alebo elektronickou formou. Návrhy predkladajú školy a školské zariadenia sídliace na území mesta Handlová.

 

Článok 2.

1. Ocenenie „Dobrý nápad“ sa udeľuje za organizáciu zaujímavých aktivít a podujatí, ktoré splnia tieto podmienky:

- organizátorom podujatia je škola alebo školské zariadenie so sídlom na území mesta

- podujatie je organizované pre deti a mládež a je prínosom pre širšiu komunitu

- podujatie sa uskutočnilo v období od 1. septembra do 30. augusta predchádzajúceho školského roka

 2. Návrh na ocenenie obsahuje tieto údaje:

- názov podujatia navrhnutého na ocenenie

- názov organizátora podujatia, t.j. názov školy, školského zariadenia, sídlo

- termín uskutočnia podujatia

- počet účastníkov na podujatí

- odôvodnenie návrhu: stručný opis podujatia s odôvodnením, prečo práve toto podujatie predkladateľ navrhuje na ocenenie

- fotografie, výstrižky z tlače, prípadne iná dokumentácia z podujatia

- adresu navrhovateľa a kontaktnú osobu, vrátane telefónneho kontaktu

 3. Návrh sa podáva v písomnej podobe (osobne alebo poštou), prípadne v elektronickej forme do 30. septembra kalendárneho roka za predchádzajúci školský rok.

 

Článok 3.

 1. Poradným orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ceny je Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou.

2. Komisia si môže vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie návrhu.

3. Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ceny nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. O udelení ceny rozhoduje na návrh Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou primátor mesta.

4. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou.

 

Článok 4.

 1. Za kalendárny rok sa udeľujú najviac 2 ocenenia.

2. Udelenie ceny sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.

3. Náklady spojené s udelením ceny uhrádza mesto Handlová.

4. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 8. februára 2008.

 

Ing. Rudolf Podoba

primátor mesta Handlová